kuso::老師既然說有甚麼問題問她就好了,那我只好...

老師會怎麼回答呢........??

老師既然說有甚麼問題問她就好了,那我只好...

分享

相關推薦

你找的出英文字母的規律嗎? 題目如下: C A B C AC A B C BB B C A C A A C B AC B A C B 以上有什麼規律? 不要先看答案,想清楚在往下看喔~...............由左上角C開始C A B,C A B,C A...