kuso::神魔情人節抽卡活動,你抽到的是...

神魔情人節抽卡活動,你抽到的是...
 
神魔情人節抽卡活動,你抽到的是...
★ 第四彈:浪漫佳節好禮成雙
時間:2月14日 (五)
情人節當天登入,可得到以下 2 個獎賞:
- 魔法石 2 粒
- 當天首次以魔法石抽卡將會獲得額外一次抽卡機會

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
你抽到的...
 
 
 
 
 
 
 
 
應該就是...
 
 
 
 
 
 
巨象吧!!!!!
神魔情人節抽卡活動,你抽到的是...
 
 
 
 
不忍說我覺得官方是這樣在創造的
神魔情人節抽卡活動,你抽到的是...

神魔情人節抽卡活動,你抽到的是...

 

 

唉...莫名有種蛋蛋的哀傷

神魔情人節抽卡活動,你抽到的是...

 

 

 

↓其實這才是真相!ψ(`∇´)ψ 

 

神魔情人節抽卡活動,你抽到的是...

 

(´;ω;`)祝大家跟巨象一起度過快樂情人節❤

 

 

分享

相關推薦