kuso::小弟弟要我幫他擦藥,沒想到...

小弟弟說他手指痛要我幫他擦藥,沒想到我邪惡了...

小弟弟要我幫他擦藥,沒想到...

 

小弟弟要我幫他擦藥,沒想到...

都給我看清楚了!這只是一根手指啦!

想歪的快去面壁!!!

分享

相關推薦

        這位媽咪阿~你好偉大!!!!!         從生日看你會閃電結婚嗎...